برگزاری کارگاه آشنایی با مهارت های مدیریت و تصمیم سازی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی شیراز